Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047165 razy |

BIP

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

 

TELEFON: (43) 676-85-00    FAX: (43) 656-89-81    E-MAIL: administracja@lask.sr.gov.pl

 

BOI mieści się na parterze (oszklony pokój) w budynku Sądu Rejonowego w Łasku ul. Kolejowa 12. 

 

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek w godzinach od 07:30 do 15:30.

 

 

    Do zadań BOI należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości, w szczególności poprzez:
 
 
a) informowanie o:

• zasadach wypełniania formularzy sądowych;

• wzorach pozwów i wniosków wszczynających postępowanie w typowych sprawach (np. o zapłatę, o stwierdzenie nabycia spadku), wzorach innych pism procesowych oraz koniecznych załącznikach do nich;

• usytuowaniu sal rozpraw i sprawach rozpatrywanych w danym dniu;

• rodzajach rozpatrywanych w sądzie spraw (co dotyczy właściwości miejscowej, rzeczowej i funkcjonalnej sądu i jego poszczególnych wydziałów);

• kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;

• wysokości opłat sądowych w konkretnej sprawie;

• przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;

• przypuszczalnym czasie oczekiwania na rozprawę i długości postępowania (przewidywanym czasie załatwienia sprawy);

• adresach, telefonach, faxach, numerach kont bankowych innych sądów (np. sądu odwoławczego, Sądu Najwyższego, wojewódzkiego sądu administracyjnego);

• zasadach wnoszenia środków zaskarżenia;

 

b) udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych oraz listy mediatorów w zakresie właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu;

 

c) udostępnianie listy niektórych innych instytucji pozasądowych (Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Konsumentów, inspekcja pracy, jednostki Policji, organizacje pozarządowe itp.);

 

d) udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności,

 

e) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały.

 

 

BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

 

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem Biura Podawczego. 

 

W BOI dopuszczalne jest jednak złożenie następujących pism:

• wniosek o wydanie odpisu orzeczenia;

• wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy;

• wniosek o wyrażenie zgody na widzenie;

• wniosek o zwrot kosztów podróży w procesie karnym;

 
 
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu