Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043364 razy |

BIP

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, 

 

Mając na uwadze, zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / RODO / chcielibyśmy Państwa poinformować:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Łasku dalej zwany „Administratorem Danych", z siedzibą w Łasku, ul. Kolejowa 12, 98 100 Łask.

 

2. W Sądzie został powołany inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować drogą mailową - korzystając z adresu iod@lask.sr.gov.pl w sytuacji, kiedy chciałaby Pani/Pan uzyskać informacje w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

3. Przysługuje Pani/Panu:

 

a) prawo dostępu do swoich danych, do potwierdzenia od administratora danych czy przetwarza Pani/Pana dane, do informacji o celach przetwarzania danych, o kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały przekazane lub mają być przekazane, o możliwości skorzystania z praw co do ochrony danych i sposobów jak może to być realizowane,

 

b) prawo sprostowania swoich danych, poprawienia w razie nieprawidłowości lub uzupełnienia w razie niekompletności,

 

c) prawo do żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych, gdy nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub są przetwarzane, lub została cofnięta zgoda do tego, jeżeli na tej podstawie przetwarzane są dane, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, muszą być usunięte celem wywiązania się z obowiązku prawnego, z zastrzeżeniem, że dane nie będą usunięte gdy administrator danych jest obowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych, w zakresie określonym przez przepisy prawa, lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora danych,

 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych - na okres sprawdzenia danych przez administratora danych, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lub sprzeciwiła się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane nie są już potrzebne administratorowi danych do celów przetwarzania, ale są potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych administrator może przetwarzać dane z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą Pani/Pana lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

e) prawo do przenoszenia danych, przez otrzymanie danych w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu oraz przez żądanie przesłania danych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Administrator danych jest obowiązany udostępnić dane, które spełniają warunki: przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, nie obejmuje zbiorów papierowych, dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w związku z umową.

 

f) prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu od przetwarzania danych - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych.

Sprzeciw uniemożliwia przetwarzanie danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo o cofnięcia zgody w każdym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody i realizacja praw wskazanych wyżej może nastąpić pisemnie na adres administratora danych, mailowo na adres inspektora ochrony danych.

 

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu: sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, zatrudniania w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, prowadzenia sprawozdawczości, realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prowadzenia działalności finansowej, prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów, realizacji zadań z zakresu działalności komorników i asesorów sądowych oraz notariuszy, przeprowadzania kontroli, przeprowadzania szkoleń pracowników, udostępniania informacji publicznej, udzielania informacji uprawnionym podmiotom, zapewnienia bezpieczeństwa.

 

7. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest

 

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,

 

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

 

 

9. Dane są przetwarzane w Sądzie przede wszystkim na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe podstawy zawarte są w rejestrze czynności dostępnym u Inspektora Ochrony Danych.

 

 

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e, c, art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust 1 lit. b lub f RODO. Pozyskanie danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e, c, art. 6 ust 1 lit. b lub f RODO nie wymaga zgody osoby, której dane są przetwarzane.

 

11. Odbiorcą danych osobowych będą przede wszystkim odpowiednie organy lub podmioty publiczne, inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na administratorze danych. Odbiorcą danych osobowych będą również podmioty przetwarzające te dane w imieniu administratora danych, z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji.

 

12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

 

13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w przypadku danych związanych z postępowaniem sądowym przez okres wynikający z przepisów dotyczących przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w przypadku umów przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego, rachunkowego, nie dłużej niż przez 6 lat od zakończenia umowy, w przypadku rekrutacji celem zatrudnienia przez okres konieczny do weryfikacji spełnienia warunków konkursu, nie dłużej niż przez okres 2 lat od rozstrzygnięcia konkursu, w przypadku zatrudnienia przez okres zatrudnienia, po ustaniu zatrudnienia przez okres wynikający z przepisów regulujących przedawnienie roszczeń, z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, z przepisów dotyczących przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w przypadku monitoringu przez okres nie dłuższy niż rok.

 

 

Do pobrania:

[PDF] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu