Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043452 razy |

BIP

Opłaty sądowe

Ustawodawca przewiduje dwie możliwości uiszczania opłat sądowych

  • Zapłata może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sądu
  • Zapłata może nastąpić znaczkami opłaty sądowej. Znaczkami wolno uiścić opłatę tylko wtedy, gdy nie przekracza 1500zł.

 

Dokonywanie wpłaty na rachunki bankowe Sądu
Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek.


Rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Łasku:

  • rachunek nr 24 1010 1371 0028 8622 3100 0000 w NBP O/O Łódź, na który należy wpłacać dochody budżetowe takie jak: opłaty cywilne, opłaty karne, grzywny, koszty sądowe, itd.

  • rachunek nr 79 1130 1017 0021 1001 4590 0004 w NBP O/O Łódź, na który należy wpłacać zaliczki na koszty postępowania sądowego (np. zaliczki na biegłego, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie itp.) oraz sumy depozytowe złożone w postępowaniu cywilnym, karnym lub karno-skarbowym (np. kwoty poręczeń, zabezpieczeń majątkowych itp.)

      Należy pamiętać, iż wymagane jest dołączenie dowodu wpłaty albo jego kopii do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten należy wymienić na liście załączników do tego pisma.
      W przypadku znaczków taka potrzeba nie zachodzi, gdyż są one naklejane na pozwie czy innym piśmie podlegającym opłacie sądowej. Znaczki należy nakleić na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

 

Opłata za wpis do rejestru spadkowego

 

Sąd Rejonowy w Łasku  informuje, że zmieniły się przepisy i od 8 września 2016 r. istnieje obowiązek uiszczania dodatkowej opłaty w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Opłatę w wysokości 5 zł wnosi się za wpis do rejestru spadkowego.

 

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie przelewu na konto Sądu: 

NBP O/Łódź 61 1010 1371 0028 8613 9800 0000

 

Opłata za wpis do rejestru spadkowego nie może być uiszczona za pomocą znaków opłaty sądowej.

Opłata wynosi 5 zł jeżeli wniosek dotyczy jednej osoby zmarłej, 10 zł, jeżeli wniosek dotyczy dwóch osób zmarłych itd.

 

Brak wymaganej opłaty spowoduje zwrot wniosku.


wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu