Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047213 razy |

BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym w Łasku prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. M.S. Nr 5, poz.22 ze zm.).  Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. Nr 46, poz. 443) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. M.S. Nr 8, poz. 55).

Ponadto sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją,  zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

W Sądzie Rejonowym prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  •      repertoria

  •      wykazy

  •      kartoteki

  •      zbiory wokand

  •      księgi pomocnicze

  Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt. Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu Rejonowego. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne oddziały Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych  i przepisów prawa pracy.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu